EPV0084  

◎生產者剩餘與經濟租(進階)

467

已知一完全競爭廠商之固定成本為40,當市場價格等於10時,其最大利潤之產量為20,平均變動成本為8。由此可知,其生產者剩餘為何?  

(A) 0       (B) 20       (C) 40       (D) 60。             (96)高考三等

解答:(C)

468

已知一完全競爭廠商的固定成本為200,總變動成本函數為TVC20qq2。若市場價格為80,則其生產者剩餘為何?

(A)700 (B)900 (C)1100   (D)1300                          (97)高考

解答:(B)

 

    全站熱搜

    陳碩老師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()